Polityka ekologiczna Storopack

Storopack Environmental Policy

Informacje ogólne

„Vision & Guidelines” („Wizje i wytyczne”), oficjalny zbiór zasad obowiązujący wszystkich pracowników Storopack, wymaga podejmowania działań z uwzględnieniem odpowiedzialności wobec środowiska naturalnego i społeczeństwa.  Nasze cele to uczciwość, bezpośredniość i nastawienie na kontynuację działalności.  Kadra kierownicza jest odpowiedzialna za motywowanie i rozwój pracowników tak, aby wykazywali świadomość społeczną, kulturową i ekologiczną.  Pełna wersja „Vision & Guidelines" znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce „Corporate Philosophy" („Filozofia korporacji”).

Nasze produkty powstają z surowców pierwotnych lub, gdy to możliwe, zawierają w swoim składzie do 100% materiałów z odzysku.  Produkty oznaczone etykietą „bio” są wytwarzane z surowców odnawialnych i ulegają biodegradacji.  Wszystkie z nich uzyskały oficjalne certyfikaty od renomowanych, niezależnych instytucji (DIN CERTCO, www.dincertco.de oraz BPI, www.bpiworld.org).

Jednocześnie sprzeciwiamy się stosowaniu etykiet „bio” lub „biodegradowalne” w przypadku jakichkolwiek produktów spełniających niższe standardy jakości, ponieważ stosowanie ww. oznaczeń w ich przypadku wprowadza konsumentów w błąd i podważa wiarogodność całej branży – przykładem mogą być produkty z tworzyw sztucznych z dodatkami typu "oksy" lub mikrododatkami, które w rzeczywistości nie są biodegradowalne, lecz tylko ulegają rozpadowi i przestają być widoczne.  Ponadto, produkty te czynią poważne szkody w urządzeniach do recyklingu.

Dla Państwa wygody umieszczamy na naszych produktach etykietę "4R", oznaczającą następujące właściwości:  redukcję, ponowne wykorzystanie, recykling i odnawialność (reduce, reuse, recycle, renew).  A oto, co rozumiemy pod tymi pojęciami:

REDUKCJA

Ten produkt oraz proces jego wytwarzania zostały opracowane w sposób umożliwiający ograniczenie zużycia surowców naturalnych.  

PONOWNE WYKORZYSTANIE

Produkt ten może być wykorzystany kilkakrotnie do swojego pierwotnego zastosowania.

RECYKLING

Odpady powstałe z tego produktu lub w związku z jego wytworzeniem mogą zastąpić surowce pierwotne.

ODNAWIALNOŚĆ

Produkt ten został wytworzony z surowców odnawialnych, takich jak drewno lub rośliny.

Prosimy zapoznać się z opisem wszystkich naszych produktów umieszczonym w zakładce „Environmental” („Środowisko”). W przypadku pytań dotyczących naszej polityki z zakresu ochrony środowiska lub produktów prosimy o kontakt pocztą elektroniczną lub telefoniczny.