Eine weiße Mauer mit blauem Storopack Logo

OCHRONA DANYCH

 1. Ochrona danych

Polityka Prywatności

1. Informacje ogólne o ochronie danych

Informacje ogólne
Poniższe informacje ułatwią Państwu orientację co do tego, co się dzieje z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo tę stronę. Określenie „dane osobowe” obejmuje wszystkie dane, które mogą zostać wykorzystane do Państwa identyfikacji. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat ochrony danych prosimy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności, której kopię załączyliśmy poniżej.

Zapisywanie danych na tej stronie

Kto jest podmiotem odpowiedzialnym za zapisywanie danych na tej stronie internetowej (tj. „administratorem”)? 
Dane na tej stronie są przetwarzane przez operatora strony, którego dane kontaktowe są dostępne w punkcie „Informacje o stronie odpowiedzialnej (oznaczającej „administratora” w RODO)” niniejszej Polityki Prywatności.

Jak zapisujemy Państwa dane?
Gromadzimy Państwa dane w wyniku ich podawania nam przez Państwa. Mogą to być np. informacje, które wpisują Państwo w naszym formularzu kontaktowym. 

Inne dane będą zapisywane przez nasze systemy IT automatycznie lub po wyrażeniu przez Państwa zgody na ich zapisywanie w czasie Państwa wizyty na stronie. Te dane obejmują głównie informacje techniczne (np. przeglądarka, system operacyjny lub data i godzina wejścia na stronę). Te informacje są zapisywane automatycznie, kiedy odwiedzają Państwo tę stronę.

Do jakich celów wykorzystujemy Państwa dane?
Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania możliwości korzystania ze strony wolnego od błędów. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy wzorów Państwa zachowań jako użytkownika.

Jakie prawa Państwu przysługują, jeśli chodzi o Państwa dane?
Mają Państwo zawsze prawo do otrzymania informacji dotyczących źródła, odbiorców i celów, w jakich przechowujemy Państwa dane osobowe, bez konieczności uiszczania opłaty za ujawnienie tych informacji. Mają Państwo również prawo do domagania się poprawienia lub usunięcia Państwa danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, zawsze mają Państwo możliwość wycofania tej zgody, co będzie mieć wpływ na wszelkie przyszłe przetwarzanie danych. Ponadto mają Państwo prawo do domagania się ograniczenia przetwarzania Państwa danych w określonych okolicznościach. Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. 

Urząd Ochrony Danych i Wolności Informacji Badenii-Wirtembergii:
Telefon: +49 (0)711 615541-0
E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de
Strona internetowa: www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

Dane osobowe gromadzone podczas wizyt na naszych stronach internetowych gromadzimy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem UE o Ochronie Danych (RODO) oraz przepisami o ochronie danych obowiązującymi w kraju, w którym znajduje się biuro odpowiedzialne za przetwarzanie danych.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące tej lub jakichkolwiek innych kwestii związanych z ochroną danych, mogą Państwo zawsze skontaktować się z nami.

Narzędzia analityczne i narzędzia dostarczane przez strony trzecie 
W czasie Państwa wizyty na tej stronie możliwa jest analiza statystyczna Państwa zwyczajów w zakresie korzystania z sieci. Takie analizy są przeprowadzane głównie za pomocą programów analitycznych wskazanych przez nas. 

Szczegółowe informacje na temat tych narzędzi analitycznych znajdą Państwo w naszej Polityce Prywatności poniżej.
 

2. Hosting

Host Europe
Dostawcą usług hostingu dla naszej strony internetowej jest Host Europe - Host Europe GmbH, Hansestraße 111, 51149 Kolonia, Niemcy (dalej Host Europe). Przy każdej Państwa wizycie na naszej stronie Host Europe będzie zapisywać różne pliki dziennika, w tym Państwa adresy IP. 

Szczegółowe informacje na ten temat zawiera Polityka Ochrony Danych Host Europe: www.hosteurope.de/AGB/Datenschutzerklaerung/. 

Korzystamy z usług Host Europe w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Mamy uzasadniony interes w zapewnieniu możliwie najwyższej niezawodności działania naszej strony. Jeśli zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie odpowiedniej zgody, przetwarzanie będzie mieć miejsce wyłącznie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz § 25 ust. 1 niemieckiej ustawy o ochronie danych uzyskanych w ramach usług telefonicznych i informatycznych (TTDSG), jeśli zgoda obejmuje przechowywanie plików cookies lub dostęp do informacji na urządzeniu końcowym użytkownika (np. cyfrowy fingerprint (odcisk palca) urządzenia), ustalone w TTDSG. Taka zgoda może zostać zawsze wycofana. 

Przetwarzanie danych 
Z wyżej wymienionym usługodawcą zawarliśmy umowę o przetwarzanie danych. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych, która gwarantuje przetwarzanie przez tego usługodawcę danych osobowych osób odwiedzających naszą stronę wyłącznie w oparciu o nasze instrukcje oraz zgodnie z RODO.
 

3. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych
Operatorzy tej strony internetowej i jej podstron traktują ochronę Państwa danych osobowych bardzo poważnie. W związku z tym traktujemy Państwa dane osobowe jako informacje poufne oraz zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą Polityką Prywatności. 

Zawsze, gdy korzystają Państwo z tej strony, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe obejmują dane, które mogą zostać wykorzystane do Państwa identyfikacji. W niniejszej Polityce Prywatności wyjaśniono, jakie dane gromadzimy, jak również cele, do których wykorzystujemy te dane. Wyjaśniono w niej również, jak gromadzone są informacje, i do jakiego celu. 

Informujemy Państwa, że przesyłanie danych przez Internet (tj. poprzez wiadomości e-mail) może pozwalać na wykorzystanie luk w systemie bezpieczeństwa. Całkowita ochrona danych przed dostępem stron trzecich jest niemożliwa.

Informacje o stronie odpowiedzialnej (oznaczającej „administratora” w RODO)
Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

Storopack Hans Reichenecker GmbH
Untere Rietstrasse 30
72555 Metzingen
Niemcy

Telefon: +49 (0) 7123 164-0
E-mail: info@storopack.com

Administratorem jest osoba fizyczna lub podmiot prawny, które samodzielnie lub wspólnie z innymi podejmują decyzje w sprawie celów oraz zasobów do przetwarzania danych osobowych  (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail, itd.).

Okres przechowywania 
Jeśli w niniejszej Polityce Prywatności nie ustalono określonego okresu przechowywania, Państwa dane osobowe będziemy przechowywać do czasu, w którym przestanie istnieć cel, do którego były one gromadzone. Jeśli złożą Państwo uzasadniony wniosek o usunięcie lub wycofają Państwo swoją zgodę na przetwarzanie danych, Państwa dane zostaną usunięte, jeśli nie będziemy mieć innych prawnie dopuszczalnych podstaw do przechowywania Państwa danych (np. okresy przechowywania wynikające z prawa podatkowego lub handlowego); w tym ostatnim przypadku usunięcie nastąpi, gdy przestaną mieć zastosowanie takie podstawy.

Informacje ogólne dotyczące podstawy prawnej do przetwarzania danych na tej stronie 
Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, jeśli przetwarzane są szczególne kategorie danych zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO. W przypadku wyraźnej zgody na transfer danych osobowych do krajów trzecich, przetwarzanie danych jest oparte również na art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na zapisywanie plików cookies lub na dostęp do informacji na Państwa urządzeniu końcowym (np. poprzez fingerprint urządzenia), przetwarzanie danych będzie dodatkowo oparte na § 25 ust. 1 TTDSG. Taka zgoda może zostać zawsze wycofana. Jeśli Państwa dane są wymagane do realizacji umowy lub do działań przygotowawczych przed jej zawarciem, przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Ponadto, jeśli Państwa dane są wymagane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, przetwarzamy je w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Ponadto przetwarzanie danych może być prowadzone w oparciu o nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Informacje o danej podstawie prawnej w każdym indywidualnym przypadku są podane w poniższych akapitach niniejszej Polityki Prywatności.

Wyznaczenie inspektora ochrony danych
Zaangażowaliśmy inspektora ochrony danych dla naszej firmy.

ITEMCON Sagl
Via Balestra 12
CH-6900 Lugano, Szwajcaria

Telefon: +41 (91) 2085199
E-mail: storopack.dpo@itemcon.com

Informacje dotyczące transferu danych do USA i innych krajów spoza UE
Używamy m.in. narzędzi firm z siedzibą w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach spoza UE, które nie są uznawane za bezpieczne z perspektywy ochrony danych. Jeśli te narzędzia są aktywne, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do tych krajów spoza UE i mogą być tam przetwarzane. Musimy wskazać na to, że w tych krajach nie może zostać zagwarantowany poziom ochrony danych porównywalny z takim poziomem w UE, np. przedsiębiorstwa w USA mogą być zmuszone do ujawnienia danych osobowych organom bezpieczeństwa, i Państwo jako podmiot danych nie mają możliwości obrony przed tym w sądzie. W związku z tym nie można wykluczyć, że agencje Stanów Zjednoczonych (np. Secret Service) mogą przetwarzać, analizować i stale przechowywać Państwa dane osobowe do celów nadzoru. Na te operacje przetwarzania nie mamy wpływu.

Wycofanie Państwa zgody na przetwarzanie danych 
Szeroki zakres operacji przetwarzania danych jest możliwy wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą. Mogą Państwo również zawsze wycofać każdą zgodę, której nam Państwo już udzielili. Nie będzie to mieć wpływu na zgodność z prawem żadnego gromadzenia danych, które miało miejsce przed wycofaniem Państwa zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)
W PRZYPADKU, GDY DANE SĄ PRZETWARZANE W OPARCIU O ART. 6 UST. 1 LIT. E) LUB F) RODO, MAJĄ PAŃSTWO ZAWSZE PRAWO DO ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W OPARCIU O PRZYCZYNY WYNIKAJĄCE Z PAŃSTWA INDYWIDUALNEJ SYTUACJI. POWYŻSZE MA RÓWNIEŻ ZASTOSOWANIE DO KAŻDEGO PROFILOWANIA W OPARCIU O TE PRZEPISY. W CELU USTALENIA PODSTAWY PRAWNEJ, NA KTÓREJ OPARTE JEST KAŻDE PRZETWARZANIE DANYCH, PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI. JEŚLI WNIOSĄ PAŃSTWO SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, JEŚLI NIE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ WAŻNYCH, PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE PRZYCZYN PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE W STOSUNKU DO PAŃSTWA INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI, LUB WYKAZAĆ, ŻE CELEM PRZETWARZANIA JEST DOCHODZENIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH BĄDŹ OBRONA PRZED NIMI (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 RODO). 

JEŚLI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU PROWADZENIA MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MAJĄ PAŃSTWO ZAWSZE PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA ODPOWIEDNICH DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW TAKIEGO MARKETINGU. MA TO RÓWNIEŻ ZASTOSOWANIE DO PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST ONO POWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA PRZEZ PAŃSTWA SPRZECIWU, PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO).

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego
W przypadku naruszeń RODO, podmioty danych mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub w miejscu, w którym nastąpiło domniemane naruszenie. Prawo do wniesienia skargi przysługuje niezależnie od wszelkich innych postępowań administracyjnych lub sądowych, które można wszcząć.

Prawo do przeniesienia danych
Mają Państwo prawo do domagania się, abyśmy przekazali wszystkie dane, które przetwarzamy automatycznie w oparciu o Państwa zgodę lub w celu wykonania umowy, Państwu lub stronie trzeciej w powszechnie używanej formie, przeznaczonej do odczytu komputerowego. Jeśli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, zostanie to wykonane wyłącznie w przypadku, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL i/lub TLS 
Ze względów bezpieczeństwa i w celu zabezpieczenia przesyłu treści poufnych, takich jak zamówienia lub zapytania przedkładane przez Państwa do nas jako operatora strony, strona ta wykorzystuje program szyfrowania SSL lub TLS. Szyfrowane połączenie mogą Państwo rozpoznać poprzez sprawdzenie, czy pasek adresu przeglądarki zmieni się z „http://” na , oraz również po wyglądzie ikony kłódki w pasku przeglądarki. 

W przypadku uruchomienia szyfrowania SSL lub TLS dane przesyłane przez Państwa do nas nie mogą zostać odczytane przez strony trzecie.

Informacje dotyczące poprawiania i usuwania danych
W zakresie obowiązujących przepisów ustawowych, mają Państwo zawsze prawo do domagania się informacji o Państwa przechowywanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach, jak również celu przetwarzania Państwa danych. Mają Państwo również prawo do zlecenia poprawienia lub usunięcia Państwa danych. Jeśli mają Państwo pytania w tej kwestii lub jakiekolwiek inne pytania dotyczące danych osobowych, mogą Państwo zawsze skontaktować się z nami.

Prawo do domagania się ograniczeń przetwarzania 
Mają Państwo prawo do domagania się nałożenia ograniczeń w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych. W tym celu mogą Państwo zawsze skontaktować się z nami. Prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania przysługuje w poniższych przypadkach: 

 • Jeśli zakwestionują Państwo poprawność Państwa danych przechowywanych przez nas, zazwyczaj będziemy potrzebować trochę czasu na zweryfikowanie tego twierdzenia. W okresie badania tej sprawy mają Państwo prawo do domagania się, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych. 
 • Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych było/jest prowadzone w sposób niezgodny z prawem, mogą Państwo domagać się ograniczenia przetwarzania Państwa danych zamiast usunięcia tych danych. 
 • Jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, a Państwo ich potrzebują w celu dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed nimi, mają Państwo prawo do domagania się ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usunięcia. 
 • Jeśli zgłosili Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, Państwa prawa i nasze prawa będą musiały zostać rozważone pod kątem tego, czy któreś z nich nie są nadrzędne wobec tych drugich. Do czasu ustalenia, czyje interesy są nadrzędne, mają Państwo prawo do domagania się ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. 

Jeśli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – z wyjątkiem ich przechowywania – mogą być przetwarzane wyłącznie z zastrzeżeniem Państwa zgody lub w celu dochodzenia roszczeń prawnych bądź w celu obrony przed nimi, lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych bądź podmiotów prawnych, czy też w istotnym interesie publicznym, wskazanym przez Unię Europejską lub państwo członkowskie UE.

Odrzucenie niechcianych wiadomości elektronicznych 
Zgłaszamy niniejszym sprzeciw wobec wykorzystania danych kontaktowych opublikowanych wraz z informacjami obowiązkowymi w naszym zawiadomieniu na stronie do wysyłania nam materiałów promocyjnych i informacyjnych, o które wyraźnie nie prosiliśmy. Operatorzy tej strony internetowej i jej podstron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku wysyłania niechcianych wiadomości reklamowych, np. spamu.
 

4. Zapisywanie danych na tej stronie

Cookies
Nasze strony internetowe i podstrony wykorzystują pliki zwane w branży „cookies.” Cookies to małe pliki tekstowe, które nie powodują żadnych szkód na Państwa urządzeniu. Są one przechowywane tymczasowo przez okres trwania sesji (cookies sesyjne) lub są one zapisywane trwale na Państwa urządzeniu (cookies stałe). Cookies sesyjne są automatycznie usuwane po zakończeniu przez Państwa wizyty na stronie. Cookies stałe pozostają na Państwa urządzeniu do czasu ich aktywnego usunięcia przez Państwa lub ich automatycznego usunięcia przez Państwa przeglądarkę. 

W niektórych przypadkach możliwe jest zapisanie na Państwa urządzeniu plików cookies strony trzeciej, gdy wchodzą Państwo na naszą stronę (cookies strony trzeciej). Te pliki cookies umożliwiają Państwu lub nam korzystanie z określonych usług oferowanych przez stronę trzecią (np. cookies do przetwarzania usług płatniczych). 

Cookies mają różne funkcje. Wiele plików cookies jest niezbędne ze względów technicznych, ponieważ określone funkcje strony nie mogłyby działać w razie braku tych cookies (np. funkcja koszyka lub wyświetlenie video). Celem innych plików cookies może być analiza wzorów zachowań użytkowników lub wyświetlanie komunikatów reklamowych. 

Cookies, które są wymagane do wykonania operacji komunikacji elektronicznej, lub w celu zapewnienia określonych funkcji, z których chcą Państwo korzystać (np. funkcja koszyka) lub cookies, które są niezbędne do optymalizacji (wymagane cookies) strony internetowej (np. cookies, które zapewniają mierzalne dane dotyczące gości na stronie), będą zapisywane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jeśli nie została wskazana inna podstawa prawna. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu wymaganych cookies w celu zapewnienia usług operatora w sposób wolny od błędów technicznych i zoptymalizowany. Jeśli proszono o Państwa zgodę na zapisywanie cookies i stosowanie podobnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie będzie mieć miejsce wyłącznie w oparciu o uzyskaną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz § 25 ust. 1 TTDSG); ta zgoda może zostać zawsze wycofana. 

Mają Państwo możliwość ustawień swojej przeglądarki w taki sposób, aby byli Państwo zawiadamiani za każdym razem o umieszczaniu cookies i mogli wyrazić akceptację cookies wyłącznie w określonych przypadkach. Mogą Państwo również wyłączyć akceptację cookies w określonych przypadkach lub w ogóle, lub uruchomić funkcję automatycznego usuwania cookies wraz z zamknięciem przeglądarki. W przypadku wyłączenia cookies funkcje tej strony mogą zostać ograniczone. 

W przypadku stosowania plików cookies strony trzeciej lub wykorzystywania cookies do celów analitycznych będziemy Państwa o tym odrębnie informować, wraz z niniejszą Polityką Prywatności oraz, w stosownym przypadku, prosić o Państwa zgodę.

Zgoda na pliki cookie z Usercentrics
Ta strona korzysta z technologii zgody na pliki cookie firmy Usercentrics, aby uzyskać Twoją zgodę na przechowywanie niektórych plików cookie na Twoim urządzeniu lub na używanie określonych technologii i dokumentować to zgodnie z przepisami o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest Usercentrics GmbH, Rosental 4, 80331 Monachium, strona internetowa: usercentrics.com/de/ (zwana dalej „Usercentrics”).
Po wejściu na naszą stronę internetową do Usercentrics przekazywane są następujące dane osobowe:
• Twoja zgoda(-y) lub wycofanie Twojej zgody(-y)
• Twój adres IP
• Informacje o Twojej przeglądarce
• Informacje o Twoim urządzeniu
• Czas Twojej wizyty na stronie
Ponadto Usercentrics przechowuje w Twojej przeglądarce plik cookie, aby móc przypisać Ci udzieloną zgodę lub ją odwołać. Zebrane w ten sposób dane będą przechowywane do czasu, aż poprosisz nas o ich usunięcie, samodzielnie usuniesz plik cookie Usercentrics lub ustanie cel przechowywania danych. Obowiązkowe obowiązki prawne w zakresie przechowywania pozostają nienaruszone.
Usercentrics służy uzyskaniu wymaganej prawnie zgody na wykorzystanie określonych technologii. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO.
Umowa o realizację zamówienia
Zawarliśmy umowę na realizację zamówień z Usercentrics. Jest to umowa wymagana przez prawo o ochronie danych, która zapewnia, że Usercentrics przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

Ustawienia plików cookie można zmienić, klikając odcisk palca po lewej stronie.

Ustawienia plików cookie można zmienić tutaj.

Formularz kontaktowy
Jeśli przedłożą Państwo do nas zapytanie przez nasz formularz kontaktowy, informacje podane w tym formularzu, jak również wszelkie dane kontaktowe w nim wpisane będą przechowywane przez nas w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie i na wypadek, gdybyśmy mieli dodatkowe pytania. Nie będziemy udostępniać tych informacji bez Państwa zgody. 

Przetwarzanie tych danych jest oparte o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeśli Państwa wniosek jest związany z wykonaniem umowy lub, jeśli jest ono niezbędne do podjęcia kroków przedumownych. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie jest oparte na naszym uzasadnionym interesie w efektywnym przetwarzaniu wniosków adresowanych do nas (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jeśli o nią proszono; zgoda może zostać zawsze wycofana. 

Informacje, które wpisali Państwo w formularzu kontaktowym, będą przez nas przechowywane do czasu poproszenia nas przez Państwa o usunięcie tych danych, wycofania Państwa zgody na przechowywanie danych lub do czasu, gdy przestanie istnieć cel, w którym informacje są przechowywane (np. po udzieleniu przez nas odpowiedzi na Państwa zapytanie). Powyższe nie będzie stanowić uszczerbku dla żadnych obligatoryjnych przepisów prawnych, w szczególności okresów przechowywania.

Friendly Captcha
Nasz formularz kontaktowy jest chroniony przed nadużyciami i spamem za pomocą widżetu Friendly Captcha. Dostawcą tej technologii jest Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Woerthsee, Niemcy. Więcej informacji na temat ochrony danych w Friendly Captcha można znaleźć tutaj: https://friendlycaptcha.com/de/legal/privacy-end-users/.

Friendly Captcha służy do sprawdzania czy dane wprowadzane do naszego formularza kontaktowego są wprowadzane przez człowieka, czy przez zautomatyzowany program. W tym celu Friendly Captcha analizuje zachowanie odwiedzającego witrynę na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający witrynę zacznie wypełniać formularz. 
Przechowywane są następujące dane:

 • dane nagłówka żądania http, w szczególności agent użytkownika (przeglądarka, system operacyjny), pochodzenie i odsyłacz (poprzednie strony internetowe)
 • data/godzina żądania
 • Wersja używanej usługi Friendly Captcha
 • Identyfikator konta klienta strony internetowej klienta (Storopack)
 • Wartość skrótu (szyfrowanie jednokierunkowe) przychodzącego adresu IP (adres IP jest odrzucany, przechowywana jest tylko wartość skrótu)
 • Liczba żądań z (zaszyfrowanego) adresu IP w danym okresie czasu
 • Odpowiedź na zadanie obliczeniowe rozwiązane przez komputer odwiedzającego
 • Dane dotyczące interakcji (takie jak przewijanie i ruchy myszą)

 

Okres przechowywania danych wynosi 30 dni. Nie są używane żadne pliki cookie.

Friendly Captcha korzysta z usług hostingowych Hetzner Online GmbH (Niemcy) i SCALEWAY S.A.S (Francja) w celu dostarczania treści.

Wniosek pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem 
Jeśli skontaktują się Państwo z nami pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem, Państwa wniosek, w tym wszelkie powiązane dane osobowe (imię i nazwisko, treść wniosku) będą przechowywane i przetwarzane przez nas do celu odpowiedzi na Państwa wniosek. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Państwa zgody. 

Te dane są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeśli Państwa zapytanie związane jest z wykonaniem umowy, lub jeśli przetwarzanie wymagane jest do podjęcia kroków przedumownych. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie danych jest oparte na naszym uzasadnionym interesie w efektywnym przetwarzaniu zapytań przedłożonych do nas (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jeśli została ona uzyskana; zgoda może zostać zawsze wycofana. 

Dane wysyłane do nas przez Państwa poprzez formularz kontaktowy będą przez nas przechowywane do czasu poproszenia nas przez Państwa o ich usunięcie, wycofania Państwa zgody na przechowywanie lub do czasu, w którym przestanie istnieć cel przechowywania danych (np. po rozpatrzeniu Państwa wniosku). Powyższe nie ma wpływu na bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania.
 

5. Narzędzia analityczne i reklama 

Google Tag Manager
Używamy Google Tag Manager. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia 

Google Tag Manager to narzędzie, które umożliwia nam połączenie narzędzi śledzących lub statystycznych i innych technologii na naszej stronie internetowej. Sam Google Tag Manager nie tworzy żadnych profili użytkownika, nie przechowuje cookies ani nie przeprowadza żadnych niezależnych analiz. Zarządza on wyłącznie, i uruchamia narzędzia zintegrowane przez niego. Jednakże Google Tag Manager zapisuje Państwa adres IP, który może zostać przekazany również do spółki macierzystej Google w Stanach Zjednoczonych.

Google Tag Manager jest używany w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w szybkiej i nieskomplikowanej integracji, oraz zarządzaniu różnymi narzędziami na swojej stronie. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie jest prowadzone wyłącznie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz § 25 ust. 1 TTDSG, jeśli zgoda obejmuje przechowywanie cookies lub dostęp do informacji na urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprint urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Taka zgoda może zostać zawsze wycofana.

Google Analytics
Ta strona wykorzystuje funkcje analizy statystyk serwisu, Google Analytics. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. 

Google Analytics umożliwia operatorowi strony analizę wzorów zachowań osób odwiedzających stronę. W tym celu operator strony otrzymuje różne dane użytkownika, takie jak informacje o odwiedzanych przez niego stronach, czas spędzony na stronie, używany system operacyjny oraz dane, skąd pochodzi użytkownik. Te dane są przypisane do odpowiedniego urządzenia końcowego użytkownika. Przypisanie do numeru identyfikacyjnego urządzenia nie ma miejsca. 

Ponadto Google Analytics umożliwia nam m.in. rejestrację ruchów kursora używanej przez Państwa myszki i przewijania oraz kliknięć. Google Analytics wykorzystuje różne metody modelowania do zwiększania zestawów gromadzonych danych, jak również techniki uczenia maszynowego w ramach analizy danych. 

Google Analytics wykorzystuje technologie, które pozwalają na rozpoznanie użytkownika do celu analizy wzorów zachowań użytkownika (np. cookies lub fingerprint urządzenia). Informacje o korzystaniu z tej strony rejestrowane przez Google są z reguły przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, na którym są one przechowywane. 

To narzędzie analityczne jest używane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator tej strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie wzorów zachowań użytkownika w celu optymalizacji zarówno usług oferowanych online, jak i działalności reklamowej operatora. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie jest prowadzone wyłącznie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz § 25 ust. 1 TTDSG, jeśli zgoda obejmuje przechowywanie cookies lub dostęp do informacji na urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprint urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Taka zgoda może zostać zawsze wycofana. 

Przesyłanie danych do USA odbywa się w oparciu o Standardowe Klauzule Umowne Komisji Europejskiej. Szczegółowe dane na ten temat dostępne są pod poniższym linkiem: privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Anonimizacja IP 
Na tej stronie uruchomiliśmy funkcję anonimizacji IP. Wskutek tego Państwa adres IP będzie skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach, które ratyfikowały Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przed wysłaniem do Standów Zjednoczonych. Pełny adres IP będzie przesyłany na jeden z serwerów Google w USA i skracany tam jedynie w wyjątkowych przypadkach. Google będzie wykorzystywać te informacje w imieniu operatora tej strony do celów analizy korzystania przez Państwa ze strony, aby wygenerować raporty o aktywności na stronie i zaoferować operatorowi tej strony inne usługi, związane z korzystaniem ze strony i z Internetu. Adres IP przesyłany za pomocą Google Analytics z Państwa przeglądarki nie będzie łączony z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google.

Wtyczka do przeglądarki 
Zapisywaniu i przetwarzaniu Państwa danych przez Google mogą Państwo zapobiec poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki, dostępnej pod poniższym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout;

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics dostępne jest w Polityce Prywatności Google: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Google Signals
Korzystamy z Google Signals. Zawsze, gdy wchodzą Państwo na naszą stronę, Google Analytics zapisuje m.in. Państwa lokalizację, postępy w Państwa wyszukiwaniu i historię na YouTube, jak również dane demograficzne (dane odwiedzającego stronę). Te dane mogą zostać wykorzystane do ukierunkowanej reklamy z pomocą Google Signal. Jeśli mają Państwo konto Google, Państwa dane jako gościa na stronie będą łączone z Państwa kontem Google poprzez Google Signal oraz wykorzystywane do wysyłania Państwu wiadomości reklamowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Dane te są wykorzystywane również do opracowywania zanonimizowanych statystyk, dotyczących wzorów zachowań naszych użytkowników online.

Parametry demograficzne dostarczane przez Google Analytics
Ta strona internetowa wykorzystuje funkcję Google Analytics „cechy demograficzne”, umożliwiającą wyświetlenie odwiedzającemu stronę odpowiednich reklam w sieci reklamowej Google. Umożliwia ona tworzenie raportów, które zawierają informacje o wieku, płci i zainteresowaniach osób odwiedzających stronę. Źródłami tych informacji są powiązane z zainteresowaniami reklamy Google oraz dane odwiedzającego uzyskane od dostawców – stron trzecich. Te dane nie mogą zostać przypisane do określonej osoby fizycznej. Mogą Państwo zawsze wyłączyć tę funkcję, dokonując odpowiednich zmian w ustawieniach dotyczących reklam na Państwa koncie Google, lub mogą Państwo ogólnie zakazać zapisywania Państwa danych przez Google Analytics, zgodnie z wyjaśnieniami w części „Sprzeciw wobec zapisywania danych”.

Przetwarzanie danych umów 
Zawarliśmy z Google umowę dotyczącą przetwarzania danych umów i wdrażamy rygorystyczne warunki niemieckich organów ochrony danych w pełnym zakresie, przy używaniu Google Analytics.

Google Ads
Operator strony internetowej używa Google Ads. Google Ads to program reklamowy online Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. 

Google Ads umożliwia nam wyświetlanie reklam w wyszukiwarce Google lub na stronach internetowych strony trzeciej, jeśli użytkownik wpisze określone wyszukiwane hasła w Google (ukierunkowanie według słów kluczowych). Zamieszczanie ukierunkowanych reklam możliwe jest również w oparciu o dane użytkownika, które są w posiadaniu Google (np. dane lokalizacyjne i zainteresowania; ukierunkowanie na grupę docelową). Jako operator strony internetowej, możemy analizować te dane pod kątem ilościowym, analizując np., jakie wyszukiwane słowa doprowadziły do wyświetlenia naszych reklam, i ile reklam doprowadziło do odpowiednich kliknięć. 

Korzystanie z Google Ads odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w możliwie najbardziej skutecznym marketingu swoich usług i produktów. 

Przesyłanie danych do USA następuje w oparciu o Standardowe Klauzule Umowne Komisji Europejskiej. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć tutaj: policies.google.com/privacy/frameworks oraz privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.
 

6. Newsletter

Dane newslettera
Jeśli chcieliby Państwo otrzymywać newsletter oferowany na naszej stronie, wymagamy od Państwa podania adresu e-mail, jak również informacji umożliwiających nam sprawdzenie, czy są Państwo właścicielem podanego adresu e-mail, i czy wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie newslettera. Dodatkowe dane nie są gromadzone, lub są podawane jedynie dobrowolnie. W celu obsługi związanej z newsletterem posługujemy się odpowiednimi usługodawcami, opisanymi poniżej.

MailChimp
Ta strona internetowa korzysta z usług MailChimp do wysyłania newsletterów. Usługodawcą jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA. 

MailChimp jest m.in. usługą, która może być wykorzystywana do organizacji i analizy wysyłki newsletterów. Zawsze, gdy wpisują Państwo dane w celu zapisu na newsletter (np. swój adres e-mail), informacje są przechowywane na serwerach MailChimp w Stanach Zjednoczonych. 

Za pomocą narzędzia MailChimp możemy analizować wyniki naszych kampanii newsletterowych. Jeśli otworzą Państwo e-mail, który został wysłany z użyciem narzędzia MailChimp, plik, który został włączony do e-maila (tzw. web beacon), łączy się z serwerami MailChimp w USA. Wskutek tego można ustalić, czy newsletter został otwarty, i w które linki ewentualnie kliknął odbiorca. W tym czasie zapisywane są również informacje techniczne (np. data i godzina dostępu, adres IP, typ wyszukiwarki i system operacyjny). Te informacje nie mogą zostać przyporządkowane do odpowiedniego odbiorcy newslettera. Ich wyłącznym celem są wyniki analiz statystycznych kampanii newsletterowych. Wyniki takich analiz mogą zostać wykorzystane do lepszego dostosowania przyszłych newsletterów do zainteresowań ich odbiorców.  

Jeśli nie chcą Państwo zezwolić na analizę przez MailChimp, muszą Państwo wypisać się z newslettera. W tym celu zamieszczamy dla Państwa link w każdym newsletterze. 

Dane są przetwarzane w oparciu o Państwa zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Każdą udzieloną zgodę mogą Państwo zawsze wycofać, poprzez wypisanie się z newslettera. Nie będzie to mieć wpływu na zgodność z prawem żadnych operacji przetwarzania danych, które miały miejsce przed wycofaniem Państwa zgody. 

Dane podane nam w celu zapisania się na newsletter będą przechowywane przez nas do czasu wypisania się przez Państwa z newslettera lub usunięcia przez usługodawcę wysyłającego newsletter z listy dystrybucyjnej newslettera po wypisaniu się przez Państwa z newslettera. Powyższe nie ma wpływu na dane przechowywane przez nas do innych celów. 

Standardowe Klauzule Umowne
Z wyżej wymienionym usługodawcą podpisaliśmy standardowe klauzule umowne.

MailChimp wykorzystuje tzw. standardowe klauzule umowne (art. 46 ust. 2 i 3 RODO) jako podstawę do przetwarzania danych odbiorców znajdujących się w krajach trzecich (poza Unią Europejską, w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, a w szczególności w USA) lub transferu danych do tych krajów. Standardowe Klauzule Umowne to szablony przygotowane przez Komisję UE celem zapewnienia, że Państwa dane są traktowane zgodnie z europejskimi standardami ochrony danych, nawet jeśli są one przesyłane do krajów trzecich (takich jak USA) i tam przechowywane. Poprzez te klauzule MailChimp zobowiązuje się do zastosowania europejskiego poziomu ochrony danych przy przetwarzaniu Państwa odpowiednich danych nawet, jeśli dane są przechowywane, przetwarzane i zarządzane w USA. Te klauzule oparte są na decyzji wykonawczej Komisji UE. Tę decyzję i odpowiednie standardowe klauzule umowne mogą Państwo znaleźć m.in. pod poniższym linkiem: eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj;

Przesyłanie danych do USA oparte jest o Standardowe Klauzule Umowne Komisji Europejskiej. Szczegółowe dane na ten temat można znaleźć tutaj: mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ oraz mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/;

Po wypisaniu się przez Państwa z listy dystrybucyjnej newslettera Państwa adres e-mail może być przechowywany przez nas lub dostawcę newslettera na „czarnej liście”, jeśli takie działanie jest niezbędne w celu zapobieżenia przyszłym wysyłkom. Dane z „czarnej listy” są wykorzystywane wyłącznie do tego celu i nie są łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Państwa, jak i naszemu interesowi w spełnieniu wymogów prawnych przy wysyłce newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Przechowywanie danych na czarnej liście odbywa się bez ograniczeń czasowych. Mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec tego przechowywania, jeśli Państwa interesy są nadrzędne w stosunku do naszego uzasadnionego interesu. 

Więcej informacji na ten temat zawierają Zasady Ochrony Danych MailChimp dostępne pod adresem: mailchimp.com/legal/terms/.
 

7. Wtyczki i narzędzia 

YouTube
Ta strona internetowa zawiera osadzone video ze strony YouTube. Operatorem strony jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. 

Jeśli wejdą Państwo na podstronę tej strony internetowej, na której osadzone jest video, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Wskutek tego serwer YouTube zostanie zawiadomiony, które z naszych podstron Państwo odwiedzili. 

Ponadto YouTube będzie w stanie umieszczać różne pliki cookies na Państwa urządzeniu lub stosować porównywalne technologie do rozpoznawania (np. fingerprint urządzenia). W ten sposób YouTube może uzyskiwać informacje o odwiedzających tę stronę. Te informacje będą wykorzystywane m.in. do generowania statystyk video, celem zwiększenia przyjazności strony dla użytkownika oraz zapobieżenia próbom oszustw. 

Jeśli podczas Państwa wizyty na naszej stronie są Państwo zalogowani na swoje konto YouTube, umożliwiają Państwo YouTube bezpośrednie przyporządkowanie Państwa zwyczajów w zakresie korzystania z sieci do Państwa osobistego profilu. Zapobiec temu mogą Państwo poprzez wylogowanie się ze swojego konta YouTube. 

Wykorzystywanie YouTube ma miejsce w oparciu o nasz interes w przedstawieniu naszych treści online w atrakcyjny sposób. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jest to uzasadniony interes. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie jest prowadzone wyłącznie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz § 25 ust. 1 TTDSG, jeśli zgoda obejmuje przechowywanie cookies lub dostęp do informacji na urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprint urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Taka zgoda może zostać zawsze wycofana. 

Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania przez YouTube danych użytkownika zawiera Polityka Ochrony Danych YouTube, dostępna pod adresem: policies.google.com/privacy.

Google Web Fonts (lokalne osadzanie)
Ta strona wykorzystuje tzw. czcionki Web Fonts dostarczane przez Google, w celu zapewnienia jednolitego wykorzystania czcionek na tej stronie. Te czcionki Google są instalowane lokalnie, aby w związku z ich zastosowaniem nie zostało nawiązane połączenie z serwerami Google. 

Więcej informacji na temat czcionek Google Web Fonts dostępne jest pod linkiem: developers.google.com/fonts/faq oraz w Polityce Prywatności Google pod adresem: policies.google.com/privacy.

Czcionki Adobe Fonts
W celu zapewnienia jednolitego przedstawienia określonych czcionek, ta strona internetowa używa czcionek zwanych Adobe Fonts, dostarczanych przez Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Gdy wchodzą Państwo na podstrony tej strony internetowej, Państwa przeglądarka będzie automatycznie pobierać wymagane czcionki bezpośrednio ze strony Adobe, aby mogły one wyświetlać się właściwie na Państwa urządzeniu. Wskutek tego Państwa przeglądarka nawiąże połączenie z serwerami Adobe w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym Adobe dowie się, że Państwa adres IP został użyty do wejścia na tę stronę internetową. Zgodnie z informacjami podanymi przez Adobe, w związku z zapewnieniem czcionek nie będą zapisywane żadne pliki  cookie.

Dane są przechowywane i analizowane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jednolitym przedstawieniu czcionek na swojej stronie. Jeśli została otrzymana odpowiednia zgoda, przetwarzanie ma miejsce wyłącznie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz § 25 ust. 1 TTDSG (niemiecka ustawa o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i telemediach), jeśli zgoda obejmuje przechowywanie cookies lub dostęp do informacji na urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprint urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Ta zgoda może zostać zawsze wycofana.

Przesyłanie danych do Stanów Zjednoczonych następuje w oparciu o Standardowe Klauzule Umowne Komisji Europejskiej. 

Szczegóły można znaleźć tutaj:
www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Więcej informacji na temat czcionek Adobe Fonts uzyskają Państwo zapoznając się z zasadami zamieszczonymi pod poniższym adresem:
www.adobe.com/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Z Deklaracją Adobe dotyczącą Ochrony Danych Osobowych można zapoznać się pod poniższym linkiem:
www.adobe.com/privacy/policy.html.


8. Media społecznościowe

Przetwarzanie danych przez sieci społecznościowe
Powadzimy publiczne profile w mediach społecznościowych. Poszczególne sieci społecznościowe, z których korzystamy, można znaleźć poniżej.

Portale społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter itp. mogą zasadniczo analizować Państwa zachowanie jako użytkownika, jeśli odwiedzają Państwo ich witrynę internetową lub stronę ze zintegrowanymi treściami pochodzącymi z mediów społecznościowych (np. przyciski „Lubię to” ub banery reklamowe).  Odwiedzenie naszych profili w mediach społecznościowych powoduje uruchomienie wielu operacji przetwarzania danych istotnych z punktu widzenia ochrony danych.

A konkretnie:
Jeżeli są Państwo zalogowani na swoim koncie w mediach społecznościowych i odwiedzają Państwo nasze profile w mediach społecznościowych, wówczas operator platformy mediów społecznościowych może przypisać tę wizytę do Państwa konta użytkownika. W pewnych okolicznościach Państwa dane osobowe mogą być jednak gromadzone również wtedy, gdy nie są Państwo zalogowani lub nie posiadają Państwo konta na danym portalu społecznościowym. W takim przypadku gromadzenie danych odbywa się na przykład za pomocą plików cookie zapisywanych na Państwa urządzeniu lub poprzez rejestrowanie Państwa adresu IP.

Dzięki zebranym w ten sposób danym operatorzy portali społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w których zapisywane są ich preferencje i zainteresowania. W ten sposób można wyświetlać Państwu reklamy oparte na zainteresowaniach, zarówno w ramach danej platformy mediów społecznościowych, jak i poza nią. Jeżeli posiadają Państwo konto w danym serwisie społecznościowym, taka reklama może być wyświetlana na wszystkich urządzeniach, na których są lub byli Państwo zalogowani.

Należy również pamiętać, że nie jesteśmy w stanie śledzić wszystkich procesów przetwarzania danych na portalach społecznościowych. W zależności od dostawcy operatorzy portali społecznościowych mogą zatem przeprowadzać inne operacje przetwarzania danych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w warunkach użytkowania i politykach prywatności danego portalu społecznościowego.

Podstawa prawna

Nasze profile w mediach społecznościowych mają nam zapewnić jak najszerszą obecność w Internecie. Stanowi to prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Procesy analizy inicjowane przez portale społecznościowe mogą mieć inne podstawy prawne, które operatorzy portali społecznościowych muszą podać (np. zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Administrator danych i dochodzenie praw

Jeżeli odwiedzają Państwo jeden z naszych profili w mediach społecznościowych, to wspólnie z operatorem platformy mediów społecznościowych jesteśmy odpowiedzialni za operacje przetwarzania danych, które zostały uruchomione podczas tej wizyty. Zasadniczo mogą Państwo dochodzić swoich praw (prawo do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi) zarówno wobec nas, jak i wobec operatora danego portalu społecznościowego (np. wobec Facebooka).

Należy pamiętać, że pomimo wspólnej odpowiedzialności z operatorami portali społecznościowych nie mamy pełnego wpływu na operacje przetwarzania danych przez portale społecznościowe. Nasze możliwości zależą w dużej mierze od polityki danego dostawcy.

Okresy przechowywania
Dane zebrane przez nas bezpośrednio za pośrednictwem mediów społecznościowych zostaną usunięte z naszych systemów po ustaniu celu ich przechowywania lub jeśli zażądają Państwo ich usunięcia lub wycofają Państwo zgodę na ich przechowywanie. Przechowywane pliki cookie pozostają na Państwa urządzeniu końcowym do momentu, aż je Państwo usuną. Obowiązujące przepisy ustawowe – w szczególności dotyczące okresu przechowywania danych – pozostają nienaruszone.

Nie mamy wpływu na okres przechowywania Państwa danych, które operatorzy sieci społecznościowych przechowują dla własnych celów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać bezpośrednio od operatorów sieci społecznościowych (np. w ich polityce prywatności, patrz poniżej).

Poszczególne sieci społecznościowe

Facebook
Posiadamy profil na Facebooku. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. Według Facebooka zebrane dane są również przekazywane do USA i innych państw trzecich.

Zawarliśmy z Facebookiem umowę o wspólnym przetwarzaniu danych (Controller Addendum).  Umowa ta określa, za jakie operacje przetwarzania danych odpowiadamy my lub Facebook, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę na Facebooku.  Umowę tę można znaleźć pod linkiem:
www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Mogą Państwo zmienić ustawienia reklam na swoim koncie użytkownika. W tym celu należy kliknąć poniższy link i zalogować się:
www.facebook.com/settings.

Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej.
Odnośnie szczegółów patrz:
www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum oraz
de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności Facebooka:
www.facebook.com/about/privacy/.


Instagram
Posiadamy profil na Instagramie. Dostawcą tej usługi jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Odnośnie szczegółów patrz:
www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,
help.instagram.com/519522125107875 oraz
de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Aby uzyskać bliższe informacje o tym, w jaki sposób firma wykorzystuje Państwa dane osobowe, patrz polityka prywatności Instagrama.
help.instagram.com/519522125107875.

LinkedIn
Posiadamy profil LinkedIn. Dostawcą tej usługi jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland. LinkedIn korzysta z reklamowych plików cookie.

Jeżeli chcą Państwo wyłączyć reklamowe pliki cookie, mogą to Państwo zrobić korzystając z poniższego linku:
www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Odnośnie szczegółów patrz:
www.linkedin.com/legal/l/dpa and
www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Aby uzyskać bliższe informacje o tym, w jaki sposób firma wykorzystuje Państwa dane osobowe, patrz polityka prywatności LinkedIn.
www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Vimeo
Posiadamy profil na Vimeo. Dostawcą tej usługi jest Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York 10011, USA.

Przekazywanie danych do USA opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej, oraz – według VImeo – uzasadnionym interesie biznesowym. Odnośnie szczegółów patrz:
vimeo.com/privacy.

Aby uzyskać bliższe informacje o tym, w jaki sposób firma wykorzystuje Państwa dane osobowe, patrz polityka prywatności Vimeo.
vimeo.com/privacy.

YouTube
Posiadamy profil na YouTube. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. Aby uzyskać bliższe informacje o tym, w jaki sposób firma wykorzystuje Państwa dane osobowe, patrz polityka prywatności YouTube.
policies.google.com/privacy.

TikTok
Posiadamy profil na TikToku. Dostawcą tej usługi jest TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ireland. Aby uzyskać bliższe informacje o tym, w jaki sposób firma wykorzystuje Państwa dane osobowe, patrz polityka prywatności TikTok.
www.tiktok.com/legal/privacy-policy.

Przekazywanie danych do państw trzecich, które nie są bezpieczne, opiera się na standardowych klauzulach umownych Komisji Europejskiej. Odnośnie szczegółów patrz:
www.tiktok.com/legal/privacy-policy.

XING
Posiadamy profil na XING pod adresem www.xing.com/pages/storopack. XING jest obsługiwany przez firmę New Work SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Germany. Aby uzyskać bliższe informacje o tym, w jaki sposób i do jakich celów Państwa dane osobowe są przetwarzane przez XING podczas Państwa wizyty na swoim profilu, patrz privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

kununu
Posiadamy profil na kununu (należącym XING) pod adresem www.kununu.com/de/storopack-deutschland. Dostawcą tej usługi jest New Work SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Germany. Aby uzyskać bliższe informacje o tym, w jaki sposób i do jakich celów Państwa dane osobowe są przetwarzane przez kununu podczas Państwa wizyty na swoim profilu, patrz privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Glassdoor
Posiadamy profil na Glassdoor pod adresem www.glassdoor.de/%C3%9Cberblick/Arbeit-bei-Storopack-EI_IE459047.11,20.htm. Dostawcą tej usługi jest Glassdoor Inc., 100 Shoreline Highway, Building A, Mill Valley, California, 94941, USA. Aby uzyskać bliższe informacje o tym, w jaki sposób i do jakich celów Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Glassdoor podczas Państwa wizyty na swoim profilu, patrz hrtechprivacy.com/de/brands/glassdoor/.

9. Przetwarzanie danych kandydatów

Odwiedzającym stronę oferujemy możliwość przedłożenia do nas aplikacji o pracę (np. e-mailem, pocztą lub poprzez przedłożenie formularza aplikacyjnego online). Poniżej przedstawiamy Państwu w skrócie zakres, cel i wykorzystywanie danych osobowych uzyskanych od Państwa w związku z procesem rekrutacji. Zapewniamy Państwa, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych będzie następować zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i wszystkimi innymi przepisami ustawowymi, oraz że Państwa dane będą zawsze traktowane jako ściśle poufne.

Zakres i cel gromadzenia danych 
Jeśli przedłożą Państwo do nas aplikację o pracę, będziemy przetwarzać wszystkie powiązane dane osobowe (np. dane kontaktowe i do korespondencji, dokumenty aplikacyjne, notatki z rozmów kwalifikacyjnych, itd.), jeśli są one wymagane do podjęcia decyzji dotyczącej nawiązania stosunku pracy. Podstawy prawne powyższego są zgodne z prawem kraju siedziby naszej spółki zależnej, do której złożyli Państwo aplikację (negocjacje stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (ogólne negocjacje umowy) oraz – pod warunkiem, że udzielili nam Państwo zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Każdą wyrażoną zgodę mogą Państwo zawsze wycofać. W naszej firmie Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie osobom (w tym kierownictwu), które są zaangażowane w przetwarzanie Państwa aplikacji o pracę. 

Jeśli Państwa aplikacja doprowadzi do zatrudnienia, dane przedłożone przez Państwa będą przechowywane w oparciu o § 26 RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO do celu realizacji stosunku zatrudnienia w naszym systemie przetwarzania danych.

Okres przechowywania danych
Jeśli nie będziemy mogli złożyć Państwu oferty pracy lub Państwo odrzucą taką ofertę pracy bądź wycofają swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do przechowywania danych przedłożonych przez Państwa w oparciu o nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procedury aplikacyjnej (odrzucenie lub wycofanie aplikacji). Po tym okresie dane zostaną usunięte, a dokumenty aplikacyjne w postaci fizycznej zostaną zniszczone. Przechowywanie służy w szczególności do celów dowodowych w przypadku sporu prawnego. Jeśli okaże się, że dane będą wymagane po upływie okresu 6 miesięcy (np. wskutek przewidywanego sporu prawnego lub takiego sporu w toku), usunięcie nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy przestanie istnieć cel dalszego przechowywania. 

Dłuższe przechowywanie może mieć miejsce również w przypadku, gdy wyrazili Państwo na to swoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), lub gdy ustawowe wymogi dotyczące przechowywania danych wykluczają usunięcie.

Przyjęcie do puli kandydatów 
Jeśli nie złożymy Państwu oferty pracy, mogą Państwo dołączyć do grona naszych kandydatów. W przypadku przyjęcia do tej puli wszystkie dokumenty i informacje z aplikacji zostaną przesłane do puli kandydatów, w celu skontaktowania się z Państwem w przypadku odpowiednich wakatów. 

Przyjęcie do puli kandydatów następuje wyłącznie w oparciu o Państwa wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zgoda na przedłożenie jest dobrowolna i nie ma związku z bieżącą procedurą rekrutacyjną. Dana osoba może zawsze wycofać swoją zgodę. W tym przypadku dane zostaną nieodwołanie usunięte z puli kandydatów z zastrzeżeniem, że nie ma podstaw prawnych do przechowywania. 

Dane z puli kandydatów zostaną nieodwołalnie usunięte nie później niż po upływie dwóch lat od wyrażenia zgody na przechowywanie.

Linki do portali pracy

Nasza strona internetowa zawiera zewnętrzne linki do różnych portali pracy (np. Indeed, ...). Te portale pracy są obsługiwane wyłącznie przez strony trzecie. Jeśli użytkownik skorzysta z linków, informacje mogą zostać przekazane tym stronom trzecim. Cel i zakres gromadzenia danych przez portale pracy, a także dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych użytkownika, jak również jego prawa w tym zakresie i opcje ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć w odpowiednich informacjach o ochronie danych operatorów. Można je znaleźć dla wymienionych dostawców za pośrednictwem poniższych linków:

Indeed: https://www.indeed.com/legal/privacyfaq
 

Storopack nie ma wpływu na zawartość zewnętrznych stron internetowych. Z tego powodu Storopack jako operator strony internetowej nie ponosi żadnej odpowiedzialności za te treści. Odpowiedzialność za treść i dokładność podanych informacji ponosi odpowiedni dostawca witryny, do której prowadzi łącze.