OCHRONA ŚRODOWISKA A OPAKOWANIA STOROPACK – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

  1. Zrównoważony rozwój
  2. Ochrona środowiska a opakowania Storopack – najczęściej zadawane pytania

OGÓLNE

Dlaczego w pudłach transportowych znajduje się papier i poduszki wypełnione powietrzem? Przecież produkt w pudełku jest już często opakowany.

Brak zabezpieczenia produktu w pudle oznaczałby, że może on przemieszczać się w nim w trakcie transportu i w konsekwencji ulec uszkodzeniu. Dotyczy to również zapakowanych produktów znajdujących się w pudle transportowym. Uszkodzenie produktu jest nie tylko kłopotliwe dla odbiorcy, lecz również szkodliwe dla środowiska: zwrot uszkodzonego produktu oraz wytworzenie i ponowne wysłanie nowego pochłania dużo więcej energii i zasobów niż produkcja papierowych materiałów amortyzacyjnych czy wypełnionych powietrzem poduszek chroniących towar przed uszkodzeniem.

Dlaczego niewielkie produkty są czasami wysyłane w bardzo dużych pudłach wypełnionych dużą ilością materiałów opakowaniowych?

Jako producent opakowań ochronnych firma Storopack nie ma bezpośredniego wpływu na wielkość pudeł ani na ilość ochronnych materiałów opakowaniowych stosowanych przez firmy przewozowe. Świadczymy jednak usługi doradcze, w ramach których pomagamy klientom opracować takie wydajne procesy pakowania, które gwarantują, że podczas wysyłki towarów zużywa się tylko niezbędną ilość materiałów opakowaniowych.

Czy zużyte produkty Storopack można odesłać firmie Storopack do recyclingu?

Absolutnie tak! Jednak w celu zminimalizowania wpływu na środowisko sugerujemy korzystanie z usług lokalnych organizacji zajmujących się recyklingiem – najlepiej sprawdzonych systemów zbierania odpadów do recyklingu. W większości państw i społeczności istnieją dobrze funkcjonujące systemy gromadzenia odpadów papierowych i plastiku. Jest to najprostszy i najlepszy sposób, aby przyczynić się do recyklingu tych produktów.

MATERIAŁY OPAKOWANIOWE AIRplus®

Z czego wytwarzane są poduszki wypełnione powietrzem?

Poduszki powietrzne AIRplus® są wykonane z folii polietylenowej (PE). Folie te powstają w naszych własnych zakładach produkcyjnych. Folia PE charakteryzuje się w szczególności minimalnym wykorzystaniem zasobów w procesie wytwórczym oraz doskonałymi własnościami mechanicznymi – jest wyjątkowo elastyczna, a jednocześnie zapewnia niezawodną amortyzację, unieruchomienie i podparcie oraz umożliwia pakowanie produktów wszelkiego rodzaju.

Czy do produkcji folii AIRplus® stosowane są materiały z recyklingu?

To zależy od produktu. Niektóre folie AIRplus® Void zawierają pewne materiały pochodzące z recyklingu, podczas gdy inne folie AIRplus® nie.

Jaka część folii AIRplus® jest wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu?

Tego rodzaju folie zawierają co najmniej 50% materiałów pochodzących z recyklingu.

Jaka ilość dwutlenku węgla jest emitowana podczas produkcji folii AIRplus®?

Przeprowadzalibyśmy badania tego zjawiska, gdyby tego rodzaju dane byłyby znaczące. Z uwagi na brak standardów dla tego rodzaju badań jesteśmy zdania, że są one niekompletne i wprowadzające w błąd. Tak więc podjęliśmy decyzję, ale nie przeprowadzać tego typu badań ani publikować związanych z tym oświadczeń.

MATERIAŁY OPAKOWANIOWE PELASPAN® LOOSE FILL

Z czego produkowane są wypełniacze luzem?

Nasze wypełniacze luzem PELASPAN® są wytwarzane z kompostowalnej skrobi warzywnej bądź z EPS pochodzącego z recyklingu (polistyren ekspandowany), który w 100% nadaje się do ponownego wykorzystania.

Z jakim zużyciem energii oraz jaką emisją dwutlenku węgla wiąże się produkcja wypełniaczy luzem?

Przeprowadzalibyśmy badania tego zjawiska, gdyby tego rodzaju dane byłyby znaczące. Z uwagi na brak standardów dla tego rodzaju badań jesteśmy zdania, że są one niekompletne i wprowadzające w błąd. Tak więc podjęliśmy decyzję, ale nie przeprowadzać tego typu badań ani publikować związanych z tym oświadczeń.

MATERIAŁY OPAKOWANIOWE FOAMplus®

Z czego wytwarzane są wypełniacze piankowe?

Opakowania piankowe FOAMplus® są wykonane z ekspandowanego poliuretanu. Można je ponowie wykorzystać jako opakowania ochronne bądź oddać do recyklingu. Poddaną recyklingowi piankę można przykładowo wykorzystać do pakowania towarów.

Czy dla spienionego polietylenu dostępne są karty charakterystyki (MSDS)?

Owszem, karty charakterystyki są dostępne na życzenie.

 

 

 

 

Czy pianka jest materiałem szkodliwym?

Nie, pianka jest tzw. substancją obojętną co oznacza, że jest ona stabilna chemicznie i nie wchodzi samoczynnie w reakcje wskutek kontaktu z powietrzem, wodą lub innymi substancjami. Jednakże izocyjaniany w formie płynnej są szkodliwe i dlatego należy unikać kontaktu z nimi! Informacja o tym znajduje się na bębnach dostarczanych klientom.

RECYKLING, KOMPOSTOWALNOŚĆ I UTYLIZACJA

Jakiego rodzaju opakowania ochronne nadają się do ponownego wykorzystania?

Wszystkie opakowania ochronne Storopack nadają się do ponownego wykorzystania. Klienci indywidualni mogą, na przykład, wykorzystać je do zwrotu produktów bądź podczas wysyłki innych towarów. Również branża handlowa i przemysłowa mogą użyć powracające do nich wypełniacze luzem w procesie ponownej wysyłki produktów.

Czy opakowania ochronne Storopack nadają się do recyklingu?

Tak, wszystkie opakowania ochronne Storopack nadają się do recyklingu. Można je przetwarzać i ponownie wykorzystywać w różnych produktach przemysłowych. Jedyny wyjątek stanowią nasze wypełniacze luzem ze skrobi – tych nie poddaje się recyklingowi, lecz kompostowaniu.

Czy opakowania ochronne Storopack nadają się do kompostowania?

Firma Storopack oferuje również opakowania nadające się do kompostowania przemysłowego, jak np. folia AIRplus® BIO, którą można stosować do produkcji poduszek powietrznych. Podstawowym materiałem, z którego wykonana jest folia, jest kompostowalny plastik składający się z poliaktydu (PLA) i kopoliestru. Bazę produktu stanowią materiały odnawialne. AIRplus® BIO posiada certyfikat kompostowalności zgodny ze standardem europejskim EN 13432 oraz amerykańskim standardem ASTM D6400.

Nasze wypełniacze luzem PELASPAN® BIO i Renature® są wytwarzane ze skrobi warzywnej i również w pełni nadają się do kompostowania zgodnie z normą EN 13432. Można je utylizować wraz ze zwykłymi odpadami domowymi, bądź jako odpady organiczne.

 

Dlaczego nie wszystkie opakowania ochronne Storopack nadają się do kompostowania?

Zależnie od rodzaju transportowanych towarów potrzebne są rozmaite opakowania ochronne. Podczas gdy delikatne i lekkie produkty takie jak porcelana i szkło można zapakować w pudło używając nadającego się do kompostowania wypełniacza luzem PELASPAN® BIO, to ciężkie elementy techniczne wymagają opakowań papierowych i piankowych stabilizujących je w pudle na czas transportu. Ten rodzaj opakowania ochronnego nie nadaje się do kompostowania, niemniej jednak można go oddać do recyklingu.

Czy papierowe materiały amortyzujące PAPERplus® można utylizować jako kompost?

Nie, pryzma kompostowa nie nadaje się do tego celu, tak więc utylizacja tych materiałów w ten sposób byłaby błędem. Lepszym rozwiązaniem jest oddanie papierowych materiałów amortyzacyjnych do recyklingu, gdzie zostaną zutylizowane w prawidłowy sposób i wykorzystanie do produkcji nowych produktów z papieru.

Co oznacza określenie „biotworzywo”?

W tym miejscu należałoby dokonać rozróżnienia pomiędzy tworzywem pochodzenia biologicznego, tworzywem biodegradowalnym oraz mieszanką tych dwóch. Tworzywa sztuczne pochodzenia biologicznego powstają całkowicie lub częściowo z biomasy z kukurydzy, trzciny cukrowej bądź celulozy. W określonych warunkach tworzywa kompostowalne rozkładają się zasadniczo do dwutlenku węgla i wody. Istnieją również tworzywa „OKSObiodegradowalne”: są to konwencjonalne tworzywa sztuczne zawierające dodatki metali, które umożliwiają ich biodegradowalność.

Dlaczego firma Storopack nie stosuje tworzyw „OKSObiodegradowalnych”?

Tzw. oksobiodegradowalnych tworzyw sztucznych należy unikać: wielu ekspertów kwestionuje fakt, czy ich elementy (lub mikrocząstki, zależnie od wielkości) naprawdę są całkowicie biodegradowalne. Co więcej, dodatki wchodzące w skład tworzyw oksobiodegradowalnych mogą mieć negatywny wpływ na proces recyklingu.

Więcej informacji na temat biotworzyw można znaleźć również w artykule Niemieckiej Agencji ds. Ochrony środowiska (UBA) w sprawie toreb wykonanych z biotworzyw

 

 

Jak powinna przebiegać prawidłowa utylizacja opakowań ochronnych?

Konsumenci np. z Niemiec czy Austrii, mogą w łatwy sposób oddawać poduszki powietrzne (najlepiej pozbawione powietrza) oraz wypełniacze luzem do utylizacji, wyrzucając je do żółtych worków na śmieci „Gelber Sack” bądź do żółtych pojemników „Gelbe Tonne”. Zostaną one wtedy poddane recyklingowi bądź spalone. Nawiasem mówiąc, polietylen jest mile widziany przez zakłady przetwarzające odpady w energię, gdyż jego wartość opałowa jest w rzeczywistości wyższa niż oleju. Opcjonalnie opakowania te można wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Papierowe materiały amortyzacyjne należy segregować i wyrzucać do koszy na odpady papierowe lub oddawać w pakietach, a opakowania piankowe do pojemników na odpady domowe. Branża handlowa i przemysłowa mają własne kanały zajmujące się utylizacją (odpady przemysłowe), za pośrednictwem których odbywa się również recykling opakowań piankowych.

OCHRONA ŚRODOWISKA

W jaki sposób Storopack przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego?

Co do zasady, Storopack koncentruje się na zasadzie „4R”, czyli REDUCE, REUSE, RECYCLE i RENEW (redukcja, ponowne wykorzystanie, recykling i surowce odnawialne). Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie https://www.storopack.pl/zrownowazony-rozwoj/polityka-ochrony-srodowiska/


Podczas produkcji naszych opakowań ochronnych przywiązujemy wagę do ograniczonego wykorzystania zasobów i energii. Właśnie dlatego wiele z naszych produktów powstaje na bazie materiałów odnawialnych, a także nadaje się do recyklingu po wykorzystaniu. Nasze produkty posiadają oznaczenie „Bio”, które  potwierdza, że wykonano je z surowców odnawialnych, że są biodegradowalne oraz że otrzymały certyfikaty niezależnych instytucji (DIN CERTCO – www.dincertco.de oraz BPI – www.bpiworld.org). Zakłady produkcyjne Storopack wykorzystują w miarę możliwości energię pochodzącą z ciepła odpadowego. Nasze procesy produkcyjne nie generują chlorofluorowęglowodory (CFC). Co niemniej ważne, niewielka masa naszych opakowań ochronnych jest istotnym czynnikiem ograniczającym zużycie paliwa podczas transportu.

Czy opakowanie ochronne wykonane z papieru jest bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego niż opakowanie ochronne z plastiku?

Każdy materiał ma zalety i wady pod względem metod produkcji i utylizacji. Zaletą papieru jest wykonanie z surowca odnawialnego jakim jest drewno. Z kolei produkcja folii PE (polietylenowej) wymaga mniejszych ilości energii i wody w porównaniu z papierem, a także jej recykling przebiega w bardziej energooszczędny sposób. Wszystkie opakowania ochronne Storopack nadają się do ponownego wykorzystania i recyklingu.

Czy produkcja opakowań ochronnych z tworzyw sztucznych jest szkodliwa dla środowiska?

Nie! W procesie wytwarzania i obróbki folii PE stosowanych w naszych poduszkach wypełnionych powietrzem nie powstają nieprzyjemne zapachy, ani toksyczne opary czy ścieki. Proces produkcyjny folii PE jest wolny od chloru i siarki; folie te nie zawierają plastyfikatorów ani metali ciężkich i nie zatruwają wód gruntowych.